Informació sobre la Selectivitat

Les PAU es convoquen dos cops l’any (al juny i al setembre).  No hi ha límit de convocatòries per superar les proves.

Qui pot presentar-se a les proves de selectivitat?

  • Tothom que tingui el títol de batxillerat o equivalent.
  • Totes aquelles persones que, havent fet ja la prova, vulguin tornar-se a presentar per pujar nota.
  • Tots els alumnes que tinguin un cicle formatiu de grau superior aprovat i que vulguin millorar la seva nota per tal d’accedir a la universitat.

Com són els exàmens?

Les proves consten d’una fase general i d’una fase específica.

  • A la fase general, els candidats han d’examinar-se de cinc matèries: llengua catalana i literatura,  llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història o filosofia i una matèria de modalitat de 2n curs de batxillerat(*).
  • La fase específica és voluntària i s’hi pot presentar tothom que vulgui millorar la seva nota. En aquesta fase els candidats poden escollir d’1 a 3 assignatures de modalitat de 2n. de batxillerat (*).

Els estudiants que tinguin un cicle formatiu de grau superior aprovat només han de fer la fase específica. La nota de la fase general té validesa indefinida. La nota de la fase específica tindrà validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents.

Els estudiants podran presentar-se en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. Es prendrà en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l’anterior.

En funció de les matèries de modalitat triades, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció.

Si vols més informació sobre les PAU ves a gencat.cat


(*)Matèries de modalitat: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Química, Tecnologia industrial.